Kurssikuvaukset

ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS (AIAI)

PAKOLLISET KURSSIT
1 Tekstien rakenteita ja merkityksiä
Opetellaan tunnistamaan ja tuottamaan eri tekstilajeja. Kehitetään
tiedonhankintataitoja ja opitaan kirjoittamaan aineistojen pohjalta.

2 Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa
Eritellään ja tulkitaan runoja, novelleja ja draamatekstejä. Opitaan
kirjallisuuden analysoimisessa käytettäviä käsitteitä.

3 Tekstit ja vaikuttaminen
Eritellään, tulkitaan ja tuotetaan vaikuttamaan pyrkiviä tekstejä.
Syvennetään medialukutaitoa. Tarkastellaan kirjallisuutta vaikuttajana.

4 Teksti, tyyli ja konteksti
Tutustutaan eri aikakausien klassikoihin ja tyylikausien piirteisiin.
Eritellään ja tuotetaan itse erityylisiä tekstejä.

5 Kieli, kirjallisuus ja identiteetti
Tutustutaan suomen kielen vaiheisiin ja ominaispiirteisiin sekä
suomalaiseen kaunokirjallisuuteen.

SYVENTÄVÄT KURSSIT
6 Tekstitaitojen syventäminen
Varmennetaan tekstien erittelyn ja tuottamisen taitoa. Harjoittelua lukion
päättövaiheen tekstitaidon kokeeseen.

9 Kirjoittaminen ja nykykulttuuri
Perehdytään nykykirjallisuuteen ja syvennetään kriittistä ja kulttuurista
lukutaitoa. Harjoittelua lukion päättövaiheen esseekokeeseen.

SUOMEN KIELEN ALKEET (SUO1–SUO3)

Lähtötaso: Aloitetaan suomen kielen opiskelu alkeista.
Tavoitetaso: A1.3

SUO1 Suomen kielen alkeiskurssi
Kurssilla opiskellaan perusvuorovaikutukseen liittyvää kieltä, kuten tervehtimistä ja esittäytymistä. Harjoitellaan kertomaan perusasioita itsestä ja kysymään vastaavia asioita keskustelukumppanilta. Kurssilla keskustellaan esimerkiksi säästä ja opitaan selviytymään yksinkertaisista arkipäivän viestintätilanteista.
 
SUO2 Suomen kielen alkeiskurssi
Kurssin aihepiirejä ovat esimerkiksi perhe, asuminen ja elämään liittyvät rutiinit. Kurssilla harjoitellaan selviytymistä erilaisissa jokapäiväisissä kielenkäyttötilanteissa. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista.
 
SUO3 Suomen kielen alkeiskurssi
Kurssin aihepiirit ja tilanteet liittyvät matkustamiseen, ruokaan, juhliin, harrastuksiin ja työhön. Kurssilla laajennetaan kielen perusrakenteiden tuntemusta ja harjoitellaan esimerkiksi mielipiteen ilmaisemista.
 
   

SUOMI TOISENA KIELENÄ (S21–S26)


Lähtötaso: B1.1/B1.2, peruskoulun S2-opinnot tai muut suomen perusopinnot (YKI keskitaso, 3)
Tavoitetaso: B2.1/B2.2

1 Perusteet hallintaan  
- kielitaidon kartoitus
- opiskelijan tausta ja kokemukset suomen kielestä
- kahden kulttuurin ja kielen keskellä eläminen
- lukion opiskelukulttuuri, suomen kielen opiskelutekniikka, parihaastattelut, arkielämään ja sosiaalisiin tilanteisiin liittyvät pienet puheenvuorot
- suomen kielen keskeiset äänne- ja muoto-opilliset piirteet
- kirjoitelman laatimisen perusteet

2 Kieli käyttöön  
- kielenkäyttötilanteiden vaihtelu
- erilaisia kaunokirjallisia tekstejä ja asiatekstejä
- eri asiointitilanteita
- hankitun tiedon suullista ja kirjallista raportointia
- lausetason perusrakenteet ja suomen kielelle ominaiset lausetyypit kuten kieltolauseet ja yksipersoonaiset ilmaukset
- sanaston keskeisiä ominaisuuksia

3 Kielellä vaikutetaan
- mielipidekirjoituksia ja ajankohtaisohjelmia
- asiatekstin analysointi- ja tulkintaharjoituksia
- perustelemisen harjoittelemista sekä suullisesti että kirjallisesti
- kaunokirjallisuus ja media vaikuttajana
- nominaalimuotojen ja lauseenvastikkeiden tarkastelua
- vertailumuotoja ja rektioseikkoja

4 Tekstitaidot kuntoon
- erilaisia mediatekstejä
- tekstin tuottamista erilaisista aineistoista
- luovaa kirjoittamista
- referointia

SYVENTÄVÄT KURSSIT

5 Suomalainen kulttuuri tutuksi
- kirjallisuuden keskeisiä lajeja
- esimerkkejä suomalaisesta kirjallisuudesta ja ainakin yksi kokonaisteos
- opintokäynti tai taide-esityksen katsominen, esimerkiksi teatterikäynti
- yhden kirjailijan ja hänen teoksensa esittely
- oman taide-elämyksen jakamista suullisesti ja kirjallisesti

6 Syvempi tekstin ymmärtäminen
- vaativien kielen rakenteiden kertaamista
- sanavaraston kartuttamista eri aihealueilta
- suomi toisena kielenä -ylioppilaskokeen tehtävätyyppejä: rakennetehtäviä, luetun ymmärtämistä, tekstin selittämistä, kirjoitelmia
- suomalainen kaunokirjallinen teos

7 Puhekieli tarkasteluun
- suomen puhekielen kielioppia
- suomen puhekielen erityispiirteitä: assimilaatio, loppukahdennus, sana- ja lausepaino
- yleispuhekieli, murre, slangi
- puhekielen sanastoa

8 Erilaisten tekstien kirjoittamista
- kirjoittamista erilaisiin tarkoituksiin opiskelijoiden tarpeiden mukaan: asia- ja asioimiskirjoittamista, esimerkiksi hakemus, valitus tai selvitys
- pohjatekstin tekstilajin ja kielen havainnointia
- ns. luovaa kirjoittamista opiskelijoiden tarpeiden ja kiinnostuksen mukaan
- materiaalin kommentointi, analyysi ja arvostelu
- kirjoittamisen prosessiluonteisuus, prosessin eri vaiheet
- jäsentelyn sekä tekstin ulko- ja kieliasun tarkastelua ja hiontaa
- kieliopin kertausta ja kielenhuoltoa opiskelijoiden tarpeiden mukaan

9 Kirjallisuus tiedon ja ilon lähteenä
- Tällä kurssilla maahanmuuttajilla ja muilla vieraskielisillä on mahdollisuus perehtyä tarkemmin maailmankirjallisuuden ja suomalaisen kirjallisuuden klassikoihin.

BIOLOGIA (BIOI)

PAKOLLISET KURSSIT
1 Eliömaailma
Kurssi perehdyttää biologiaan tieteenä sekä esittelee eliökunnan pääryhmät. Kurssi myös tutustuttaa luonnon monimuotoisuuteen ja toimintaan sekä elämän kehittymiseen maapallolla.

2 Solu ja perinnöllisyys
Perehdytään solun rakenteeseen ja toimintaan. Saadaan tietoa periytymisen perusteista, populaatiogenetiikasta ja synteettisestä evoluutioteoriasta.

SYVENTÄVÄT KURSSIT
3 Ympäristöekologia
Kurssi käsittelee ekologista tutkimusta, ekologisia peruskäsitteitä, luonnon monimuotoisuutta, ympäristöongelmia ja kestävää kehitystä. Lisäksi kurssi antaa tietoa Suomen luonnon ekologisista piirteistä ja haavoittuvuudesta.

4 Ihmisen biologia
Kurssilla syvennytään ihmisen elimistön rakenteeseen ja toimintaan, perehdytään ihmisen lisääntymiseen ja elämänkaareen. Lisäksi kurssi antaa tietoa elimistön sopeutumisesta ja puolustusmekanismeista.

5 Bioteknologia
Kurssi perehdyttää geenien toimintaan ja geeniteknologian menetelmiin ottaen huomioon myös etiikan ja lainsäädännön. Lisäksi kerrotaan mikrobien merkityksestä teollisuudessa sekä kasvien ja eläinten jalostuksesta. Kurssille pääsyn edellytyksenä on biologian kurssin 2 suorittaminen etukäteen.

ENGLANTI, B3-kieli (ENDI)
ESPANJA, B3-kieli (ESDI)
RANSKA, B3-kieli (RADI)
SAKSA, B3-kieli (SADI)
VENÄJÄ, B3-kieli (VEDI)
SYVENTÄVÄT KURSSIT


1 Hyvää päivää, hauska tutustua
Kurssilla opiskellaan perusvuorovaikutukseen liittyvää kieltä, kuten tervehtiminen, hyvästely ja esittäytyminen. Harjoitellaan kertomaan perusasioita itsestä ja kysymään vastaavia asioita keskustelukumppanilta. Aihepiirit kattavat myös perheen ja lähimmät ihmissuhteet ja kurssilla opitaan selviytymään yksinkertaisista arkipäivän viestintätilanteista. Kurssilla painotetaan puheviestintää.

2 Näin asiat hoituvat
Kurssin aihepiirejä ovat suku, ystävät ja muut ihmissuhteet sekä elä

mään liittyvät rutiinit. Kurssilla harjoitetaan selviytymistä erilaisissa jokapäiväisissä kielenkäyttötilanteissa kuten ostoksilla ja käytettäessä erilaisia palveluita kuten pankki, posti, lääkäri, liikenne, majoitus- ja ateriointipalvelut. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista.
3 Vapaa-aika ja harrastukset
Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin ja niiden yhteydessä käytettäviin palveluihin. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista, muun muassa mielipiteen ilmaisemista ja laajennetaan kielen perusrakenteiden tuntemusta.

4 Meillä ja muualla
Kurssin aihepiireinä ovat oman maan ja kohdekielisten maiden ihmiset, maantiede, historia, nähtävyydet ja lomanviettomahdollisuudet. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan yksinkertaisten viestinnällisten tehtävien avulla.

5 Ennen ja nyt
Kurssilla tarkastellaan elämää ennen ja nyt sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta. Aiheina ovat esimerkiksi terveys ja hyvinvointi. Kurssilla painotetaan puheviestintää ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan viestinnällisten tehtävien avulla.

6 Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat
Kurssin aihepiirit liittyvät opiskeluun ja työelämään sekä tulevaisuudensuunnitelmiin. Kurssilla harjoitellaan kyseisiin aihepiireihin liittyvää suullista ja kirjallista viestintää, kuten omien toiveiden ja suunnitelmien kuvailua.

7 Kulttuuri
Kurssin aihepiireinä voivat olla esimerkiksi kohdekulttuurin kuvataide, kirjallisuus, musiikki, elokuva ja teatteri. Kurssilla harjoitetaan kielitaidon kaikkia alueita.

8 Yhteinen maapallomme
Lähtökohtana ovat esimerkiksi oman maan ja kohdemaiden yhteiskuntien toimintaan ja maapallon nykytilaan ja tulevaisuuden näkymiin liittyvät yleistajuiset tekstit, myös mediatekstit. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kuvausten ja yksinkertaisten selostusten laatimista suullisesti ja kirjallisesti.

ENGLANTI, A1-kieli (ENAI)

PAKOLLISET KURSSIT
1Minä ja muut
Vahvistetaan sanaston ja perusrakenteiden hallintaa. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät jokapäiväiseen elämään ja henkilökohtaiseen kanssakäymiseen ja ihmissuhteisiin. Pääpaino on suullisen kielitaidon harjoittamisessa.

2 Viestintä ja vapaa-aika
Harjoitellaan puheviestintää ja vahvistetaan ja laajennetaan rakenteiden hallintaa. Aihepiirit liittyvät vapaa-aikaan ja harrastuksiin ja niiden yhteydessä käytettäviin palveluihin. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan.

3 Opiskelu ja työ
Kurssin aihepiirit liittyvät opiskeluun ja työelämään. Harjoitellaan myös muodollisten tilanteiden vaatiman kielen ymmärtämistä ja käyttämistä.

4 Yhteiskunta ja ympäröivä maailma
Kurssilla painotetaan puhumista ja tekstinymmärtämistä vaativalla tasolla. Lähtökohtana yhteiskuntaan liittyvät ilmiöt, aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys. Kirjallista ilmaisua harjoitellaan.

5 Kulttuuri
Kurssin aihepiirinä kulttuurin eri ilmiöt ja suuntaukset. Keskitytään sanaston laajentamiseen ja vahvistamiseen ja tavoitellaan parempaa kirjallista ilmaisua.

6 Tiede, talous ja tekniikka
Kurssilla painotetaan vaativan tekstiaineiston ymmärtämistä. Aiheena ovat tieteenalat, tekniikan saavutukset, viestinnän eri muodot ja talouselämä.

SYVENTÄVÄT KURSSIT
7 Luonto ja kestävä kehitys
Vastuu luonnosta ja toisista ihmisistä keskeinen teema. Kurssi antaa valmiuksia ymmärtää ja käyttää luontoon, luonnontieteisiin ja kestävän kehityksen aihepiiriin liittyvää kieltä. Sanaston opiskelu keskeistä. Kerrataan ja syvennetään rakenteita.

8 Suullinen kurssi.

SOVELTAVAT KURSSIT
9 Lukion keskeinen kielioppi
Kerrataan kielen keskeisiä asioita opintojen päätteeksi. Tavoitteena kirjoittamisen, kuullun ja luetun ymmärtämisen taitojen parantaminen, tekstin tiivistämistaitojen kehittäminen, rakenne- ja muunnostehtävien harjoittelu.

ELÄMÄNKATSOMUSTIETO (ELAI)

PAKOLLINEN KURSSI
1 Hyvä elämä
Kurssilla pohditaan, mitä on hyvä elämä, millaisista aineksista identiteetti ja yksilöllinen elämä koostuvat ja millaiset mahdollisuudet ihmisillä on tavoitella hyvää elämää.

SYVENTÄVÄT KURSSIT
2 Maailmankuva
Kurssilla pohditaan maailmankuvan muodostumista ja maailmankuvien eroja. Kurssilla perehdytään maailman käsitteellistämisen tapoihin sekä tiedon ja eri yhteisöllisten instituutioiden merkitykseen siinä.

3 Yksilö ja yhteisö
Kurssilla pohditaan yksilöä, yhteisöllisyyttä, yhteiskuntaa ja ihmisten välistä vuorovaikutusta. Kurssilla perehdytään oikeudenmukaisuuden, ihmisoikeuksien ja demokratian toteutumiseen.

4 Kulttuuriperintö ja identiteetti
Kurssilla pohditaan kulttuuriperintöä hyvän elämän lähtökohtana ja hyvän elämän mittana ja toisaalta jatkuvasti kehittyvänä ja muuttuvana ilmiönä. Kurssilla perehdytään sekä maailman että suomalaisen nyky-yhteiskunnan monikulttuurisuuteen.

5 Maailman selittäminen katsomusperinteissä
Kurssilla pohditaan erilaisia tapoja selittää maailmaa myyttisissä, uskonnollisissa ja katsomuksellisissa perinteissä. Kurssilla perehdytään erilaisten katsomusten syntyyn, historiaan ja tutkimukseen.

FILOSOFIA (FILI)

PAKOLLINEN KURSSI
1 Johdatus filosofiseen ajatteluun
Filosofisten ongelmien hahmottaminen ja niiden erilaisia mahdollisia ratkaisuja.

SYVENTÄVÄT KURSSIT
2 Filosofinen etiikka
Filosofisen etiikan tärkeimmät ongelmat, käsitteet ja teoriat.

3 Tiedon ja todellisuuden filosofia
Mitä tieto ja tietäminen ovat filosofiassa, tieteessä ja arkielämässä.

4 Yhteiskuntafilosofia
Yhteiskuntafilosofian keskeiset käsitteet ja suuntaukset.

FYSIIKKA (FYSI)

PAKOLLINEN KURSSI
1 Fysiikka luonnontieteenä
Fysiikan merkitys historiassa. Perusvuorovaikutukset, energian sitoutuminen ja vapautuminen. Kokeellisuus ja mallintaminen. Liikkeen kuvaaminen ja voima liikkeen muutoksen aiheuttajana.

SYVENTÄVÄT KURSSIT
2 Lämpö
Kaasujen tilanmuutokset, paine ja hydrostaattinen paine. Kappaleiden lämpötilan ja olomuotojen muutokset, lämpöopin pääsäännöt. Mekaaninen energia, työ, teho ja hyötysuhde.

3 Aallot
Harmoninen voima, värähdysliike. Aaltoliikkeen synty, eteneminen, interferenssi, diffraktio, polarisoituminen, heijastuminen, taittuminen ja kokonaisheijastuminen. Peilit ja linssit.

4 Liikkeen lait
Newtonin lait, etä- ja kosketusvoimat, noste. Liikemäärän säilyminen ja impulssiperiaate. Liike- ja potentiaalienergia, värähdysliikkeen energia.

5 Pyöriminen ja gravitaatio
Momentti ja tasapaino pyörimisen suhteen. Pyörimisliikkeen mallit, pyörimisen liikeyhtälö, pyörimismäärän säilyminen ja pyörimisliikkeen energia. Ympyräliike ja sen kiihtyvyys. Gravitaatio ja sen alainen liike, heittoliike.

6 Sähkö
Sähköpari, sähkövirran kulku. Jännitteen ja sähkövirran mittaaminen. Ohmin, Joulen, Kirchoffin ja Coulombin lait. Vastus ja kondensaattori sekä niiden kytkennät. Sähkökenttä ja puolijohde.

7 Sähkömagnetismi
Magneetti- ja sähkökenttä ja varattu hiukkanen näissä kentissä. Induktio ja Lenzin laki. Induktioilmiöitä. Energian siirto sähkövirran avulla. Tehollinen jännite ja sähkövirta, impedanssi. Värähtelypiiri, sähkömagneettinen viestintä.

8 Aine ja säteily.
Sähkömagneettinen säteily, valosähköilmiö. Säteilyn hiukkasluonne ja hiukkasten aaltoluonne. Atomimallit, kvantittuminen, viivaspektri, atomin energiatilat ja energiatasokaavio. Radioaktiivisuus, ydinreaktiot.

SOVELTAVAT KURSSIT
9 Fysiikan kokonaiskuva
Kerrataan keskeisiä asioita ja opetellaan löytämään yhteyksiä eri aihepiirien alueilta.

HISTORIA (HISI)

PAKOLLISET KURSSIT
1 Eurooppalainen ihminen
Kurssilla tarkastellaan eurooppalaisen kulttuurin keskeisiä saavutuksia sekä eurooppalaisen ihmisen maailmankuvan muutosta ja sen taustalla vaikuttanutta tieteellistä ja aatehistoriallista kehitystä. Kurssilla tutustutaan eurooppalaisen kulttuurin tuotoksiin erityyppisen historiallisen lähdeaineiston avulla. Kulttuuri ymmärretään laaja-alaisena käsitteenä.

2 Kansainväliset suhteet
Kurssilla tarkastellaan kansainvälisen politiikan keskeisiä tapahtumia, taustoja ja muutoksia 1800-luvun lopulta lähtien. Kurssilla analysoidaan kansainvälisen politiikan ilmiöitä taloudellisen ja aatteellisen kilpailun perusteella. Kurssin keskeisiä tarkastelukulmia ovat demokratia vastakohtanaan diktatuuri.

3 Suomen historian käännekohtia
Kurssin tarkoituksena on analysoida Suomen historian keskeisiä muutosprosesseja ja kehityslinjoja 1800-luvulta nykyaikaan. Keskeisiä tarkastelukohteita ovat Suomen valtiollisen ja kansainvälisen aseman muuttuminen, muutoksiin liittyvät kriisit, siirtyminen sääty-yhteiskunnasta kansalaisyhteiskuntaan sekä taloudelliset ja kulttuuriset murrokset.

SYVENTÄVÄT KURSSIT
4 Ihminen, ympäristö ja kulttuuri
Kurssi tarkastelee ihmisen ja luonnon vuorovaikutusta sekä tämän tuloksena tapahtunutta kulttuuriympäristön rakentumista ja kehittymistä esihistoriasta nykyaikaan.

5 Suomen vaiheet esihistoriasta autonomian aikaan
Kurssi tarkastelee Suomen historian keskeisiä kehityslinjoja ennen vuotta 1809 sekä suomalaista kulttuuriperintöä.

6 Kulttuurien kohtaaminen
Kurssilla tarkastellaan valinnaisesti jonkin tai joidenkin kulttuuripiirien ominaispiirteitä ja nykyaikaa sekä kulttuurien välistä vuorovaikutusta. Kulttuuri ymmärretään kokonaisvaltaisena käsitteenä. Käsiteltävät kulttuurialueet valitaan Euroopan ulkopuolelta.

KEMIA (KEMI)

PAKOLLINEN KURSSI
1 Ihmisen ja elinympäristön kemia
Kurssin sisältöinä ovat erilaiset seokset, ainemäärä ja pitoisuus, orgaanisissa yhdisteissä esiintyvät sidokset, orgaaniset yhdisteryhmät sekä niiden ominaisuudet, reaktiot ja sovellukset.

SYVENTÄVÄT KURSSIT
2 Kemian mikromaailma
Valinnainen syventävä kurssi, jonka sisältöinä ovat atomin elektroniverhon rakenne, jaksollinen järjestelmä ja alkuaineiden ominaisuudet, kemialliset sidokset ja aineen ominaisuudet sekä orgaanisten yhdisteiden rakenne.

3 Reaktiot ja energia
Valinnainen syventävä kurssi, jonka sisältöinä ovat kemiallisen reaktion symbolinen ilmaisu ja stoikiometriset laskut, epäorgaaniset ja orgaaniset reaktiotyypit, energianmuutokset kemiallisessa reaktiossa sekä reaktionopeus ja siihen vaikuttavat tekijät.

MAANTIEDE (GEOI)

PAKOLLINEN KURSSI
1 Sininen planeetta
Kurssi esittelee Maan planeettana, ilma- ja vesikehien toiminnat, maapallon muuttuvat pinnanmuodot ja maapallon kasvillisuusvyöhykkeet. Opetellaan tulkitsemaan luonnonmaisemaa karttojen ja kuvien avulla.

SYVENTÄVÄT KURSSIT
2 Yhteinen maailma
Kurssin keskeisiä sisältöjä ovat väestö, kulttuurit, luonnonvarat, energialähteet, elinkeinot, liikenne sekä ihmistoiminnan alueellinen rakenne. Opetellaan tulkitsemaan kulttuurimaisemaa karttojen ja kuvien avulla.

3 Riskien maailma
Kurssilla perehdytään riskien maantieteeseen. Esille tulevat luonnon toimintaan liittyvät riskit, ihmiskunnan riskit sekä ihmisen ja luonnon riippuvuussuhteeseen liittyvät ympäristöriskit.

4 Aluetutkimus
Aluksi kurssilla saadaan tietoa kartografian perusteista, maantieteellisistä lähdeaineistoista sekä paikkatietojärjestelmistä. Kurssilla tehdään aluetutkimus. Kurssi vaatii tietotekniikan perustaitojen hallintaa sekä maantieteen kurssien 1 ja 2 suorittamista etukäteen.

MATEMATIIKKA, lyhyt oppimäärä (MABI)

PAKOLLISET KURSSIT
1 Lausekkeet ja yhtälöt
Kurssilla tutkitaan suureiden välisiä riippuvuuksia ja verrannollisuutta, opitaan muotoilemaan ongelmia ensimmäisen tai toisen asteen yhtälöiksi ja ratkaisemaan ne graafisesti ja algebrallisesti sekä tulkitsemaan ja arvioimaan ratkaisuja.

2 Geometria
Kurssilla opitaan ratkaisemaan käytännön ongelmia yhdenmuotoisuuden, trigonometrian ja Pythagoraan lauseen avulla. Lisäksi määritetään kuvioiden ja kappaleiden pinta-aloja ja tilavuuksia.

3 Matemaattisia malleja I
Kurssilla harjaannutaan soveltamaan lineaarista ja eksponentiaalista mallia käytännön tilanteisiin sekä ratkaisemaan niiden yhteydessä potenssi- ja eksponenttiyhtälöitä.

4 Matemaattinen analyysi
Kurssilla perehdytään derivaatan käsitteeseen muutosnopeuden mittana sekä graafisia että numeerisia lähestymistapoja käyttäen. Derivaatan avulla tutkitaan polynomifunktion kulkua ja määritetään sovellusten yhteydessä polynomifunktion suurin tai pienin arvo.

5 Tilastot ja todennäköisyys
Kurssilla opitaan tulkitsemaan tilastoja tunnuslukujen avulla sekä opitaan todennäköisyyslaskennan perusteet ja laskulait.

6 Matemaattisia malleja II
Kurssilla perehdytään kahden muuttujan lineaarisiin yhtälöihin, epäyhtälöihin ja yhtälöryhmiin sekä käytännön aloilla tärkeään lineaarisen optimoinnin menetelmään. Lisäksi ratkaistaan käytännön ongelmia aritmeettisen ja geometrisen jonon ja summan avulla.

SYVENTÄVÄT KURSSIT
7 Talousmatematiikka
Valinnainen syventävä kurssi, jolla perehdytään indeksi-, kustannus-, rahaliikenne, laina-, verotus- ja muihin taloudellisiin laskelmiin sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta.
8 Matemaattisia malleja III
Valinnainen syventävä kurssi, joka järjestetään vain päivälinjan puolella.

SOVELTAVAT KURSSIT
9 Lukion keskeinen matematiikka
Valinnainen soveltava kurssi, jolla kerrataan lukion lyhyen matematiikan pakollisten kurssien pääkohdat ja valmistaudutaan lyhyen matematiikan ylioppilaskokeeseen.

MATEMATIIKKA, pitkä oppimäärä (MAAI)

PAKOLLISET KURSSIT
1 Funktiot ja yhtälöt
Potenssien ja polynomien kertausta. Potenssi-, ja eksponenttifunktio.


2 Polynomifunktiot
Polynomifunktio, toisen ja korkeamman asteen polynomiyhtälöt ja –epäyhtälöt.

3 Geometria
Kuvioihin ja kappaleisiin liittyvien pituuksien, kulmien, pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen sekä yhdenmuotoisuuksien tutkiminen. Sini- ja kosinilause.

4 Analyyttinen geometria
Pistejoukon, suoran, ympyrän ja paraabelien yhtälöt. Itseisarvoyhtälön ja itseisarvoepäyhtälön sekä yhtälöryhmien ratkaiseminen.

5 Vektorit
Vektorien perusominaisuuksia, yhteen- ja vähennyslasku, kertominen luvulla, skaalaritulo. Suorat ja tasot avaruudessa.

6 Todennäköisyys ja tilastot
Klassinen ja tilastollinen todennäköisyys sekä näiden laskusääntöjä. Diskreettien ja jatkuvien jakaumien tunnusluvut ja todennäköisyysjakaumat. Normaalijakauma.

7 Derivaatta
Rationaaliyhtälö ja –epäyhtälö. Funktion raja-arvo, jatkuvuus ja derivaatta. Polynomifunktioiden tulon ja osamäärän derivoiminen sekä kulun tutkiminen ja ääriarvojen määrittäminen.

8 Juuri- ja logaritmifunktiot
Juuri-, eksponentti- ja logaritmifunktiot ja niiden derivaatat sekä em. yhtälöt. Yhdistetyn funktion derivaatta, käänteisfunktio.

9 Trigonometriset funktiot ja lukujonot
Suunnattu kulma, radiaani. Trigonometristen funktioiden symmetriat, jaksollisuus ja derivaatat. Trigonometriset yhtälöt. Aritmeettinen ja geometrinen lukujono sekä näihin liittyvät summat. Rekursiivinen lukujono.

10 Integraalilaskenta
Integraalifunktio, alkeisfunktioiden integraalifunktiot. Määrätty integraali sekä pinta-alan ja tilavuuden laskeminen integraalien avulla.

SYVENTÄVÄT KURSSIT
11 Lukuteoria ja logiikka
Lauseen formalisoiminen ja totuusarvot. Kvanttorit, todistustekniikoita. Jaollisuus ja jakoyhtälö, Eukleideen algoritmi. Alkuluvut, aritmetiikan peruslause, kokonaislukujen kongruenssi.

12 Numeerisia ja algebrallisia menetelmiä
Absoluuttinen ja suhteellinen virhe. Newtonin menetelmä ja iterointi. Polynomien jakoalgoritmi ja –yhtälö. Muutosnopeus ja pinta-ala.

13 Differentiaali- ja integraalilaskennan jatkokurssi
Funktion jatkuvuuden ja derivoituvuuden tutkiminen. Jatkuvien ja derivoituvien funktioiden ominaisuuksia. Raja-arvot äärettömyydessä, epäolelliset integraalit.

SOVELTAVAT KURSSIT
14 Matematiikan kokonaiskuva
Kerrataan pitkän matematiikan keskeisiä asioita ja opetellaan löytämään yhteyksiä eri aihepiirien alueilta.

PSYKOLOGIA (PSYI)

SYVENTÄVÄT KURSSIT
1 Psyykkinen toiminta, oppiminen ja vuorovaikutus
Psykologia tieteenä ja psykologian soveltaminen yhteiskunnan eri alueilla.

2 Ihmisen psyykkinen kehitys
Yksilön psyykkinen kehitys elämän eri vaiheissa, psyykkisen kehityksen osa-alueet kehityspsykologisten teorioiden valossa.

3 Ihmisen tiedonkäsittelyn perusteet
Kognitiivisten perusprosessien, kuten tarkkaavaisuuden, havaitsemisen ja muistin toiminnan periaatteita, ja niiden hyödyntäminen omaan oppimiseensa.

4 Motivaatio, tunteet ja älykäs toiminta
Motivaation,emootioiden ja kognitiivisten toimintojen perusteoriat.

5 Persoonallisuus ja mielenterveys
Persoonallisuuskäsite, keskeiset mielenterveyden häiriöt ja niiden erilaisia hoitomuotoja sekä psyykkisen hyvinvoinnin ylläpitämisen keinoja.

RUOTSI, B1-kieli (RUBI)

PAKOLLISET KURSSIT
1 Opiskelu ja vapaa-aika

Kerrataan peruskielioppia: sanajärjestys, verbin ja substantiivin taipuminen sekä adjektiivin taipuminen ja vertailu.
2 Arkielämää Pohjoismaissa
Kerrataan kielioppia. Harjoitellaan kuullunymmärtämistä.

3 Suomi, Pohjoismaat ja Eurooppa
Kielioppiasioita laajennetaan. Tarkastelussa erityisesti pronominit. Ainekirjoitusta.

4 Elämää yhdessä ja erikseen
Kerrataan ja syvennetään verbioppia.

5 Elinympäristömme
Aiheena, kulttuurien väliset erot ja yhtäläisyydet. Kieliopin kertausta. Yo-koe materiaaliin tutustuminen.

SYVENTÄVÄT KURSSIT
6 Kulttuurin tekijöitä ja näkijöitä
Keskitytään yo-harjoituksiin: Kuuntelut, tekstin ymmärtäminen, ainekirjoitus jne.

7 Yhteinen maailma ja kansainvälistyminen
Maailma avartuu. Yo-koe harjoituksia ja kieliopin kertausta

SOVELTAVAT KURSSIT
8 Lukion keskeinen kielioppi
Lukio-opintojen päätteeksi yo-kokeisiin valmentava kurssi.

RUOTSI, B1-kieli (RUBI)

PAKOLLISET KURSSIT
1 Opiskelu ja vapaa-aika

Kerrataan peruskielioppia: sanajärjestys, verbin ja substantiivin taipuminen sekä adjektiivin taipuminen ja vertailu.
2 Arkielämää Pohjoismaissa
Kerrataan kielioppia. Harjoitellaan kuullunymmärtämistä.

3 Suomi, Pohjoismaat ja Eurooppa
Kielioppiasioita laajennetaan. Tarkastelussa erityisesti pronominit. Ainekirjoitusta.

4 Elämää yhdessä ja erikseen
Kerrataan ja syvennetään verbioppia.

5 Elinympäristömme
Aiheena, kulttuurien väliset erot ja yhtäläisyydet. Kieliopin kertausta. Yo-koe materiaaliin tutustuminen.

SYVENTÄVÄT KURSSIT
6 Kulttuurin tekijöitä ja näkijöitä
Keskitytään yo-harjoituksiin: Kuuntelut, tekstin ymmärtäminen, ainekirjoitus jne.

7 Yhteinen maailma ja kansainvälistyminen
Maailma avartuu. Yo-koe harjoituksia ja kieliopin kertausta

SOVELTAVAT KURSSIT
8 Lukion keskeinen kielioppi
Lukio-opintojen päätteeksi yo-kokeisiin valmentava kurssi.

TERVEYSTIETO (TERI)

PAKOLLINEN KURSSI
1 Terveyden perusteet
Fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen työ- ja toimintakykyyn sekä työ- ja muuhun turvallisuuteen vaikuttavat tekijät ja niiden toteutuminen omassa elämäntavassaan ja ympäristössään

SYVENTÄVÄT KURSSIT
2 Terveys ja arkielämä
Kurssilla syvennetään pakollisen kurssin tavoitteita arkielämän terveystottumuksien ja selviytymisen keinojen osalta. Eri sisältöalueiden avulla tarkastellaan terveysongelmia selittäviä kulttuurisia, psykologisia ja yhteiskunnallisia ilmiöitä ja niiden tulkintoja. Lisäksi perehdytään käsitykseen itsestä ja muista fyysisellä, psyykkisellä ja sosiaalisella tasolla. Erityisesti korostetaan terveyden ylläpitoon liittyvää vastuullisuutta.

3 Terveys ja tutkimus
Kurssilla perehdytään terveyteen vaikuttaviin historiallisiin tekijöihin ja näkökulmiin, terveyden ja sairauden tutkimiseen sekä kuolleisuuteen ja sairastavuuteen liittyviin kehityslinjoihin. Kurssilla käsitellään myös terveydenhuollossa ja itsehoitona toteutettaviin tavallisimpiin tutkimuksiin, niiden tulosten tulkintaan ja johtopäätöksiin. Lisäksi perehdytään pakollisen kurssin tavoitteita syventäen terveydenhuollon eri käytäntöihin, terveyspalvelujen tarjontaan sekä yksilön asemaan terveyden- ja sairaudenhoidossa.

USKONTO (USKI)

PAKOLLINEN KURSSI
1 Uskonnon luonne ja merkitys
Millainen ilmiö uskonto on, uskonnon yleismaailmallinen luonne ja vaikutus kulttuuriin

SYVENTÄVÄT KURSSIT
2 Kirkko, kulttuuri ja yhteiskunta
Kristillinen kirkko ja kristinuskon opin muovautuminen. Jumalanpalveluselämän kehitys ja heijastuminen niin kirkkorakennuksiin, kirkkotaiteeseen kuin musiikkiinkin.

3 Ihmisen elämä ja etiikka
Eettinen kysymyksenasettelu, elämänkysymysten ja eettisen pohdinnan merkitys

4 Uskontojen maailmat
Maailmanuskontojen ominaispiirteet ja monimuotoisuus. Niiden vaikutus ajatteluun, kulttuuriin ja yhteiskuntaan.

5 Mihin suomalainen uskoo?
Uskonnon ilmenemismuodot Suomessa muinaissuomalaisesta uskonnosta nykypäivän uskonnollisuuteen.

YHTEISKUNTAOPPI (YHTI)

PAKOLLINEN KURSSI
1 Yhteiskuntatieto
Kurssi perehdyttää valtiolliseen ja yhteiskunnalliseen järjestelmään ja keskittyy suomalaisen yhteiskunnan analyysiin valtio-opin, sosiaalipolitiikan ja sosiologian käsitteistöä ja teorioita hyödyntäen. Keskeisiä näkökulmia ovat yhteiskunnan perusrakenteiden kehitys, valta ja vaikuttaminen.

SYVENTÄVÄT KURSSIT
2 Taloustieto
Kurssi johdattaa ymmärtämään talouselämän toimintaperiaatteita. Se pohjautuu taloustieteisiin. Kurssilla käsitellään mikro- ja makrotalouden kysymyksiä kuluttajan, yritysten ja valtioiden näkökulmasta. Kurssilla tutustutaan talouselämään erityyppisten tilastojen ja muiden lähteiden avulla.

3 Kansalaisen lakitieto
Kurssi antaa perustiedot Suomen oikeusjärjestyksestä ja opettaa opiskelijaa valvomaan omia oikeuksiaan sekä hoitamaan yksinkertaiset oikeustoimet itse.

4 Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni
Kurssi perehdyttää opiskelijat Euroopan unionin toimintaan, yksittäisen kansalaisen asemaan yhdentyvässä Euroopassa sekä kannustaa osallistumaan ajankohtaiseen Euroopan unionista käytävään keskusteluun.